Adres
Sayalonga Sol S.L.
Calle Cristo 1
29752 Sayalonga / Málaga / Spanien

Telefoon: +34 (952) 535 256
Mobiele telefoon: +34 (608) 170 703
Fax: +34 (952) 535 258Belastingnummer: B-92105097
Bedrijfsleider: Bogdan Blachut

International Bank Account Number

IBAN: ES06 3058 0719 8327 2061 1376
BIC:   CCRIES2AXXX


 
Cookies
De internetpagina's gebruiken soms zogenaamde cookies. Deze dienen om ons dienstenaanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen. De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Cookies zullen uw computer niet beschadigen en bevatten geen virussen.

 
Privacy Policy

1. Inhoud van de website
De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur op basis van materiële of immateriële schade, die wordt veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie en / of het gebruik van foutieve en onvolledige informatie, zijn fundamenteel uitgesloten, voor zover er geen aantoonbare kwaadaardige bedoeling is of grove nalatigheid van de kant van de auteur.

Alle aanbiedingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen of alle websites zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

2. Verwijzingen en links
In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("hyperlinks"), die niet de verantwoordelijkheid van de auteur zijn, zou aansprakelijkheid van de auteur uitsluitend van toepassing zijn in een geval waarin de auteur op de hoogte was van de inhoud en als het technisch mogelijk en redelijk voor hem zou zijn om gebruik in geval van illegale inhoud te voorkomen.

De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat er geen illegale inhoud werd gevonden op de websites die moesten worden gekoppeld op het moment dat de links werden aangemaakt. De auteur heeft geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp, de inhoud of de oorsprong van de gekoppelde websites. Om deze reden distantieert hij zich daarom expliciet van alle inhoud van alle gekoppelde websites die wijzigingen waren nadat de links werden gemaakt. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen die zijn aangemaakt op de website van de auteurs en op externe vermeldingen in gastenboeken, discussiefora, linkmappen en mailinglijsten die door de auteur zijn gemaakt en alle andere vormen van databases die kunnen worden geschreven. extern toegankelijk. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van informatie die op deze manier wordt verstrekt, is de volledige verantwoordelijkheid voor de aanbieder van de website waarnaar werd verwezen, niet de verantwoordelijkheid voor de persoon die alleen verwezen naar de relevante publicatie via links.

3. Auteursrechten, merk- en handelsmerkrechten
De auteur verbindt zich ertoe de auteursrechten te respecteren van de afbeeldingen, grafische afbeeldingen, audiodocumenten, videosequenties en teksten die in alle publicaties worden gebruikt, om afbeeldingen, grafische afbeeldingen, audiodocumenten, videosequenties en door hem gemaakte teksten te gebruiken of om gebruik te maken van grafische afbeeldingen, audiodocumenten , videosequenties en teksten die niet onderhevig zijn aan licenties.

Alle merken en handelsmerken die worden vermeld op de internetwebsite en die worden beschermd door derden zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van de relevante merk- en merkenwetgeving en de eigendomsrechten van de relevante geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van deze leidt niet tot de conclusie dat handelsmerken en merken niet worden beschermd door de rechten van derden!

Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten gemaakt door de auteur behoort exclusief toe aan de auteur van de website. Reproductie of gebruik van dergelijke afbeeldingen, audiodocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is alleen toegestaan ​​met de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Gegevensbescherming
Voor zover de mogelijkheid bestaat persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, is de openbaarmaking van deze gegevens door de gebruiker volledig vrijwillig. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is - voor zover dit mogelijk en redelijk is - toegestaan ​​zonder openbaarmaking van dergelijke gegevens of met het verstrekken van geanonimiseerde gegevens of pseudoniemen. Het gebruik van de contactgegevens die worden gepubliceerd als onderdeel van de bedrijfsinformatie of soortgelijke informatie, zoals postadressen, telefoon- en faxnummers, alsmede e-mailadressen door derden met het doel om informatie te verzenden die niet specifiek is aangevraagd, is verboden . We behouden ons expliciet het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen verzenders van zogenaamde spammail in geval van schendingen van dit verbod.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van de internetwebsite die naar deze site verwijst. Voor zover delen of individuele formuleringen van deze tekst niet voldoen, niet langer voldoen aan of niet volledig voldoen aan de toepasselijke wetgeving, blijven de inhoud en de geldigheid van de overige delen van het document hierdoor onaangetast.


 
Kennisgeving van herroepingsrecht

Gebruikers hebben het volgende wettelijke herroepingsrecht:

U kunt uw contractuele verklaring binnen 14 dagen schriftelijk intrekken (bijvoorbeeld brief, fax, e-mail) zonder een reden op te geven. Deze periode weegt na ontvangst van deze instructies in schriftelijke vorm, maar niet voordat het contract is gesloten en ook niet voordat onze informatieverplichtingen zijn nagekomen overeenkomstig artikel 246 § 2 in verband met § 1 para. 1 en 2 EGBGB evenals onze taken in overeenstemming met § 312e para. 1 zin 1 BGB in verband met artikel 246 § 3 EGBGB. De tijdige verzending van de kennisgeving van herroeping wordt geacht voldoende te zijn om aan de intrekkingsperiode te voldoen.

De herroeping moet worden verzonden

{uw_bedrijfsinformatie wordt in dit geval automatisch_besteld}

Gevolgen van intrekking

In het geval van een effectieve intrekking, moeten de door beide partijen ontvangen diensten worden teruggestuurd en moeten alle ontvangen voordelen (bijvoorbeeld rente) worden terugbetaald. Als het niet mogelijk is om de geleverde dienst gedeeltelijk of volledig terug te sturen of als deze alleen in een verslechterde staat kan worden geretourneerd, dan is het mogelijk dat u een waardeverlies moet betalen. Dit kan betekenen dat u de contractuele betalingsverplichtingen voor de periode tot aan de intrekking moet nakomen. Verplichtingen voor het vergoeden van betalingen moeten binnen 30 dagen worden voldaan. De periode begint voor u bij verzending van de kennisgeving van herroeping en voor ons bij ontvangst van dezelfde.

Speciale opmerking:

Uw recht op herroeping vervalt voortijdig als het contract volledig is uitgevoerd door beide partijen op uw expliciete verzoek voorafgaand aan uw uitoefening van uw herroepingsrecht.