adress
Sayalonga Sol S.L.
Calle Cristo 1
29752 Sayalonga / Málaga / Spanien

telefon: +34 (952) 535 256
mobil: +34 (608) 170 703skattenummer: B-92105097
företagsägare: Bogdan Blachut

International Bank Account Number

IBAN: ES06 3058 0719 8327 2061 1376
BIC:   CCRIES2AXXX


 
Cookies
Cookies förklarade kort:

Cookies är små textfiler som lagras av webbläsaren på användarens enhet för att lagra viss information. Nästa gång du besöker vår webbplats med samma enhet skickas informationen i kakorna tillbaka till vår webbplats ("First Party Cookie") eller till en annan webbplats som cookien tillhör ("Third Party Cookie").

Genom den information som lagras och returneras i cookien, erkänner respektive webbplats att användaren redan har öppnat och besökt den med webbläsaren på sin slutanordning. Vi använder denna information för att kunna visa webbplatsen optimalt för användaren enligt hans intressen.

Men bara cookien själv identifieras på enheten. Ytterligare lagring av personuppgifter sker endast om användaren ger oss sitt uttryckliga medgivande eller om denna lagring är absolut nödvändig för att kunna använda den erbjudna och uppringda tjänsten.

 

Samtycke till användning av kakor

Kakor som inte är absolut nödvändiga för att tillhandahålla tjänsterna på denna webbplats används endast efter att du har gett ditt samtycke. Genom att ge samtycke till användning av cookies på grundval av ett meddelande från oss på webbplatsen ("cookie banner"), samtycker användaren till användningen av cookies.

Användaren kan justera sina cookie-inställningar individuellt när som helst, till exempel genom att aktivera eller inaktivera enskilda cookie-kategorier.

 

Inaktivering eller radering av alla cookies

Användaren kan ställa in sin webbläsare så att lagring av kakor på sin enhet i allmänhet förhindras eller han frågas varje gång om han accepterar inställningen av cookies. När den är inställd kan användaren radera cookies när som helst. Hur det fungerar beskrivs i hjälpfunktionen för respektive webbläsare eller sök här via Google.

En allmän avaktivering av cookies kan leda till funktionella begränsningar på denna webbplats.

 

Rättslig grund

Om användaren har gett samtycke till användning av kakor på grundval av ett meddelande från oss på webbplatsen ("cookie banner"), är lagenligheten för databehandling baserad på artikel 6, punkt 1, S. 1 lit. en GDPR. Om inget medgivande begärs, berättigar vårt legitima intresse (dvs intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av denna webbplats och tjänster) i den mening som avses i artikel 6 punkt 1 meningen 1. f GDPR är den rättsliga grunden för användning av cookies.

 

Använda kategorier av kakor:

1. Strikt nödvändiga kakor
De strikt nödvändiga cookies används endast av webbplatsens operatör. Dessa cookies säkerställer funktioner utan vilka denna webbplats inte kan användas som avsedd. Därför kan absolut nödvändiga cookies inte inaktiveras eller aktiveras individuellt.

2. Funktionella kakor
De funktionella kakorna gör det möjligt för denna webbplats att spara information som redan tillhandahålls av användaren och att erbjuda förbättrade och personliga funktioner baserade på detta. Dessa kakor samlar in och lagrar endast anonymiserad information. Dessa cookies spårar inte användarrörelser på andra webbplatser.

3. Prestandakakor
Prestandakakorna samlar information om hur denna webbplats används. Webbplatsoperatören använder dessa kakor för att förbättra webbplatsens attraktivitet, innehåll och funktionalitet.

Inaktivering av funktionella cookies och prestandakakor kan leda till funktionella begränsningar på denna webbplats.

4. Marknadsföring / cookies från tredje part
Marknadsföring / tredjepartscookies kommer bland annat från externa reklamföretag och används för att samla information om webbplatserna som användaren besöker, t.ex. att skapa målgruppsorienterad reklam för användaren.

 

Här är information om cookies vi använder på vår webbplats:

1. Strikt nödvändiga kakor

Leverantör Namn Ändamål Giltighet
Den här webbplatsen  bbreite Optimerad leverans av bilder för smartphones  1 år 
Den här webbplatsen  cookie_dismiss_ty
p
Kommer ihåg beslutet för cookie-kategorierna som ska användas  1 år 
Den här webbplatsen  PHPSESSID Identifiering av sessionen  med att stänga webbläsaren 
Den här webbplatsen  resolution Optimerad leverans av bilder för smartphones  7 dagar 


2. Funktionella kakor

Leverantör Namn Ändamål Giltighet
Inga poster tillgängliga


3. Prestanda cookies

Leverantör Namn Ändamål Giltighet
Inga poster tillgängliga


4. Marknadsföring / tredje parts cookies

Leverantör Namn Ändamål Giltighet
Inga poster tillgängliga


Du har för närvarande godkänt dessa cookie-kategorier:


Här kan du ändra dina cookie-inställningar:


 
Privacy Policy

1. Webbplatsinnehåll
Författaren påtar sig inget ansvar för aktualiteten, noggrannheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Ansvarsbegränsningar mot upphovsmannen baserad på materiella eller immateriella skador som orsakas av användningen eller användningen av den information som lämnats och / eller användningen av felaktig och ofullständig information är i grunden utesluten, i den mån det inte finns någon påvisbar skadlig avsikt eller grovt försumligt fel från författarens sida.

Alla erbjudanden kan ändras utan föregående meddelande och är utan förpliktelse. Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera eller radera delar eller hela webbplatsen utan föregående meddelande eller att avbryta publiceringen tillfälligt eller permanent.

2. Referenser och länkar
När det gäller direkta eller indirekta hänvisningar till externa webbplatser ("hyperlänkar") som inte är upphovsmannens ansvar, skulle ansvaret för upphovsmannen endast vara tillämpligt i ett fall där författaren var medveten om innehållet och om det var tekniskt möjligt och rimligt för honom att förhindra användning vid olagligt innehåll.

Författaren härmed förklarar uttryckligen att inget olagligt innehåll hittades på de webbplatser som ska länkas vid den tidpunkt som länkarna skapades. Författaren har ingen inverkan på den nuvarande och framtida utformningen, innehållet eller upphovsrätten för de länkade webbplatserna. Av denna anledning avviker han sig själv uttryckligen från allt innehåll på alla länkade webbplatser som ändras efter att länkarna skapades. Detta uttalande gäller alla länkar och referenser som skapats på författarens egen internetwebbplats samt till externa poster i gästböcker, diskussionsforum, länkkataloger och e-postlistor som skapats av författaren och alla andra former av databaser som kan skrivas nås externt. För olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och i synnerhet för skador som härrör från användning eller icke-användande av information som tillhandahålls på så sätt ansvaras ensam ansvar av den leverantör av den webbplats som hänvisades till, inte av den person som hänvisade endast till den relevanta publikationen via länkar.

3. Upphovsrätt, varumärke och varumärkesrättigheter
Författaren förbinder sig att respektera upphovsrätten till bilder, grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som används i alla publikationer, för att använda bilder, grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som skapats av honom eller att använda grafik, ljuddokument , videosekvenser och texter som inte är föremål för licenser.

Alla varumärken och varumärken som nämns på Internet-webbplatsen och de som skyddas av tredje part omfattas utan begränsning av bestämmelserna i relevant varumärkes- och varumärkeslagstiftning och äganderätten till de berörda registrerade ägarna. Enbart omnämnandet av dessa leder inte till slutsatsen att varumärken och varumärken inte skyddas av tredje parts rättigheter!

Upphovsrätten till publicerade objekt som skapats av författaren hör uteslutande till författaren till webbplatsen. Reproduktion eller användning av sådan grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är tillåtet endast med författarens föregående uttryckliga medgivande.

4. Dataskydd
I den utsträckning som möjligheten att ange personuppgifter eller affärsdata (e-postadresser, namn, adresser) existerar, är upplysningen av dessa uppgifter av användaren helt frivillig. Användningen och betalningen av alla tjänster som erbjuds är - i den utsträckning det är möjligt och rimligt - tillåtet utan att sådana uppgifter lämnas ut eller med tillhandahållande av anonymiserade data eller pseudonymer. Användningen av kontaktuppgifter som publiceras som en del av företagsinformationen eller liknande information, såsom postadresser, telefon- och faxnummer samt e-postadresser från tredje part för att överföra information som inte specifikt begärts är förbjuden . Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder mot avsändare av sk spampost vid brott mot detta förbud.

5. Juridisk validitet av denna ansvarsfriskrivning
Denna ansvarsfriskrivning ska betraktas som en del av den webbplats som hänvisade till denna webbplats. Om delar eller enskilda formuleringar av denna text inte överensstämmer, följer inte längre eller inte helt överensstämmer med gällande lag, kvarstår innehållet och giltigheten för de återstående delarna av dokumentet därmed opåverkat.


 
Ångerrättspolicy

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. per Telefon, ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.

Der Widerruf ist zu richten an:

Sayalonga Sol S.L.
Calle Cristo 1
29752 Sayalonga / Málaga / Spanien

telefon: +34 (952) 535 256
mobil: +34 (608) 170 703
E-post: info@sayalongasol.com

Du kan använda bifogat standardformulär för återkallande, men det är inget krav.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.