adress
Sayalonga Sol S.L.
Calle Cristo 1
29752 Sayalonga / Málaga / Spanien

telefon: +34 (952) 535 256
mobil: +34 (608) 170 703
fax: +34 (952) 535 258skattenummer: B-92105097
företagsägare: Bogdan Blachut

International Bank Account Number

IBAN: ES06 3058 0719 8327 2061 1376
BIC:   CCRIES2AXXX


 
Cookies

Internetsidorna använder ibland så kallade cookies. Dessa tjänar till att göra vårt sortiment av tjänster mer användarvänliga, effektiva och säkra. Cookies är små textfiler som placeras på din dator och sparas av din webbläsare. De flesta av de cookies som används av oss är så kallade "session cookies". De tas automatiskt bort i slutet av ditt besök. Cookies skadar inte datorn och innehåller inga virus.


 
Privacy Policy

1. Webbplatsinnehåll
Författaren påtar sig inget ansvar för aktualiteten, noggrannheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Ansvarsbegränsningar mot upphovsmannen baserad på materiella eller immateriella skador som orsakas av användningen eller användningen av den information som lämnats och / eller användningen av felaktig och ofullständig information är i grunden utesluten, i den mån det inte finns någon påvisbar skadlig avsikt eller grovt försumligt fel från författarens sida.

Alla erbjudanden kan ändras utan föregående meddelande och är utan förpliktelse. Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera eller radera delar eller hela webbplatsen utan föregående meddelande eller att avbryta publiceringen tillfälligt eller permanent.

2. Referenser och länkar
När det gäller direkta eller indirekta hänvisningar till externa webbplatser ("hyperlänkar") som inte är upphovsmannens ansvar, skulle ansvaret för upphovsmannen endast vara tillämpligt i ett fall där författaren var medveten om innehållet och om det var tekniskt möjligt och rimligt för honom att förhindra användning vid olagligt innehåll.

Författaren härmed förklarar uttryckligen att inget olagligt innehåll hittades på de webbplatser som ska länkas vid den tidpunkt som länkarna skapades. Författaren har ingen inverkan på den nuvarande och framtida utformningen, innehållet eller upphovsrätten för de länkade webbplatserna. Av denna anledning avviker han sig själv uttryckligen från allt innehåll på alla länkade webbplatser som ändras efter att länkarna skapades. Detta uttalande gäller alla länkar och referenser som skapats på författarens egen internetwebbplats samt till externa poster i gästböcker, diskussionsforum, länkkataloger och e-postlistor som skapats av författaren och alla andra former av databaser som kan skrivas nås externt. För olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och i synnerhet för skador som härrör från användning eller icke-användande av information som tillhandahålls på så sätt ansvaras ensam ansvar av den leverantör av den webbplats som hänvisades till, inte av den person som hänvisade endast till den relevanta publikationen via länkar.

3. Upphovsrätt, varumärke och varumärkesrättigheter
Författaren förbinder sig att respektera upphovsrätten till bilder, grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som används i alla publikationer, för att använda bilder, grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som skapats av honom eller att använda grafik, ljuddokument , videosekvenser och texter som inte är föremål för licenser.

Alla varumärken och varumärken som nämns på Internet-webbplatsen och de som skyddas av tredje part omfattas utan begränsning av bestämmelserna i relevant varumärkes- och varumärkeslagstiftning och äganderätten till de berörda registrerade ägarna. Enbart omnämnandet av dessa leder inte till slutsatsen att varumärken och varumärken inte skyddas av tredje parts rättigheter!

Upphovsrätten till publicerade objekt som skapats av författaren hör uteslutande till författaren till webbplatsen. Reproduktion eller användning av sådan grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är tillåtet endast med författarens föregående uttryckliga medgivande.

4. Dataskydd
I den utsträckning som möjligheten att ange personuppgifter eller affärsdata (e-postadresser, namn, adresser) existerar, är upplysningen av dessa uppgifter av användaren helt frivillig. Användningen och betalningen av alla tjänster som erbjuds är - i den utsträckning det är möjligt och rimligt - tillåtet utan att sådana uppgifter lämnas ut eller med tillhandahållande av anonymiserade data eller pseudonymer. Användningen av kontaktuppgifter som publiceras som en del av företagsinformationen eller liknande information, såsom postadresser, telefon- och faxnummer samt e-postadresser från tredje part för att överföra information som inte specifikt begärts är förbjuden . Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder mot avsändare av sk spampost vid brott mot detta förbud.

5. Juridisk validitet av denna ansvarsfriskrivning
Denna ansvarsfriskrivning ska betraktas som en del av den webbplats som hänvisade till denna webbplats. Om delar eller enskilda formuleringar av denna text inte överensstämmer, följer inte längre eller inte helt överensstämmer med gällande lag, kvarstår innehållet och giltigheten för de återstående delarna av dokumentet därmed opåverkat.


 
Ångerrättspolicy

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. per Telefon, ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.

Der Widerruf ist zu richten an:

Sayalonga Sol S.L.
Calle Cristo 1
29752 Sayalonga / Málaga / Spanien

telefon: +34 (952) 535 256
mobil: +34 (608) 170 703
fax: +34 (952) 535 258
E-post: info@sayalongasol.com

Du kan använda bifogat standardformulär för återkallande, men det är inget krav.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.